Momentálne pracujeme online
Košík Cart (0) 0

Privacy Policy

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia
právne vzťahy medzi subjektom EN Stream, s.r.o.. Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava., IČO: 44087756, DIČ: 2022601075, IČ DPH: SK2022601075. Zapísanú v
obch.reg.: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka:21828/T (ďalej len "predávajúci")
a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom
internetového portálu www.flarina.com a www.flarina.sk , ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
1. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a
zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe
písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
2. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si
dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy
uprednostnené pred VOP.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za
tovar prostredníctvom internetového portálu www.flarina.sk, (ďalej len
„objednávateľ“ alebo „kupujúci“).
2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar
objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).
3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového
portálu www.flarina.sk, (ďalej len „tovar“).
4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného
a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
b) umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.
2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:
a) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
b) nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
c) úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a
to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

Článok 5

Objednávka

1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar na internetovom portály www.flarina.sk,
ktorý určí na doručenie príjemcovi.
2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:
a) vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,
b) vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,
c) vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,
d) vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,
e) potvrdí objednávku,
f) vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.
3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak
zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku
nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
4. Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.
5. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.
6. Opätovné doručenie tovarov z dovodu neprítomnosti príjemcu v udaný čas v
objednávke je účtované sumou 7€ s dph.

Článok 6

Zrušenie objednávky

1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní
a potvrdení v zmysle článku 5, bod. 4 VOP.
2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia.
V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR.
3. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na
adresu: info@flarina.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0944 448 955
4. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko,
email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať
za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.
5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu
nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo
v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.flarina.sk.
6. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky
vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia
objednávky.
7. Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý
vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade
s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 7

Dodacie podmienky

1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:
a) Kuriér Bratislava
b) Kuriér celé Slovensko
c) Osobný odber na predajni Bratislava
2. Objednávky objednané najneskôr do 15.00 hod. s miestom doručenia
Bratislava, môžu byť doručené v ten istý deň najneskôr len do 21.00 hod..
3. Objednávky objednané do 15.00 hod. s miestom doručenia mimo Bratislavu, môžu
byť doručené najskôr až v nasledujúci deň, pokiaľ však takýto deň nepripadne na nedeľu,
pondelok, štátny sviatok alebo deň po štátnom sviatku.
4. Objednávky sú doručované od pondelka do piatka a to od 10:00 hod. do 21:00
hod. Donášky v sobotu a nedeľu sa robia iba v Bratislave.

5. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len
orientačné a predávajúci nezodpovedá za prípadné časové oneskorenie doručenia
tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.
6. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je
zmluvným partnerom prevádzkovateľa.

Článok 8

Platba

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich
spôsobov, prostredníctvom:
a) Platba kartou – služba CardPay od Tatra banky
b) PayPal
c) TrustPay – internet banking bánk: Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB,
UniCredit Bank, OTP banka, Poštová banka, Sberbank

Článok 9

Reklamácie

1. Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.
2. Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych
číslach: 0944 448 955 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: info@flarina.sk
3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí
tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že
kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie
oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do
predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú
fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade,
predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.
4. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní
od doručenia reklamácie a tovaru.
5. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po
rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
6. Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

Článok 10

Záruka

Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi.
Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany
nedohodli na inom dni doručenia.

Článok 11

Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou
osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane
PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou
osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je
právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno,
adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje
príjemcu, ak je právnickou osobou.
2. Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov
v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok 12

Zodpovednosť

1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených
údajov v objednávkovom formulári.
2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade,
ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad
nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie
telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných
informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť
k riadnemu doručeniu tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba,
ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.
4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar
doručený, bola nezastihnuteľná.
5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení
tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch
dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať.
Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie
objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo
vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar predať.
6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane
predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na
bankový účet.

7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet,
alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet
nahradený iným kvetom s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná.
Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude
uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.
8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie a poškodenie tovaru zavinené
kuriérskou službou.
9. Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte. Kvety sú chránené špeciálnou
termofóliou.

Článok 13

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste
spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu
nám zašlite na našu emailovú adresu: info@flarina.sk
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní
od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim
riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny)
spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na
podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle
príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 03.04.2020 je
tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-
sporov-1 . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú
inšpekciu je ars@soi.sk
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: – ak
vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; – ak je vzhľadom na všetky
okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím
neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=S
K . Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu
samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných
podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných
podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho www.flarina.sk
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).
3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom
rozsahu s nimi súhlasí.
4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri
registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettra alebo zaslaním
mailu na info@flarina.sk .
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.04.2020.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf
V Bratislave dňa 01. 04. 2020

EN Stream, s.r.o.
Karpatské námestie 10A,
831 06 Bratislava.,
IČO: 44087756,
DIČ: 2022601075,
IČ DPH: SK2022601075.
Tatra Banka: SK09 1100 0000 0029 4505 5851

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu mesto Trnava, Oddiel: Sro, vložka: 21828/T